Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Stichting Wings of Healing

Oprichtingsdatum: 8 mei 2013
Stichting Wings of Healing is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling Uw Giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belasting.
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8527 84 764

Postadres:
Postbus 20
2350 AA  Leiderdorp

Adres samenkomsten:
Veerpolder 6a
2361 KV Warmond

Accountant:
AMGH Accountancy
Mevrouw A.M. Gelderblom-Hidding RA
Westerweg 60-62
1852 AK  Heiloo
www.amgh.nl

Notaris:
Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen
mr. B. Bronkhorst
Wolterbeeklaan 3
7361 ZD  Beekbergen
www.blankhartbronkhorst.nl

Doelstellingen:

 • De stichting heeft als doel: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging; alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.
  • Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis bieden.
  • Geestelijk opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van cursussen en opleidingen.
  • Verspreiding van lectuur en audiovisuele middelen.
  • Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.
  • Het verzorgen van televisie, radio- en internetuitzendingen.
  • Het gebruik maken van sociale media, het opzetten van projecten in binnen- en buitenland.
  • Het stichten en ondersteunen van gemeenten in binnen- en buitenland.
  • Het ondersteunen van de genezingsbediening welke ten doel heeft de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging.
  • De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de Stichting.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

Bestuurders:
De heer J.P.H. Zijlstra (voorzitter)
De heer H. Verschoor (penningmeester)
De heer R.J.T. Zijlstra (secretaris)
De heer R.H.C. Juliet
De heer G.J. Niezink

Beloningsbeleid:

 • Bestuur: alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel: salarisregeling met als richtlijn CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Actueel beleid:

Het beleid voor 2013 was het optuigen van de administratieve organisatie voor alle (toekomstige) doelen waarbij de lokale kerkelijke gemeente is ondergebracht  in een externe locatie. Vanaf 2014 is een definitieve locatie gevonden vanwaar na een verbouwing alle werkzaamheden en activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd.

De lokale gemeente heeft een wekelijks programma:

 • zondagmorgen: eredienst met kinderwerk
 • maandagavond: discipelschapstrainingen
 • dinsdagavond: trainingen (1x per maand)
 • woensdagavond: gebedsdienst
 • zaterdagmorgen: evangelisatie (1x per maand)
 • zaterdagavond: tiener en jeugd bijeenkomsten & speciale events

Programma van de genezingsbediening:

 • 1ste en 2de zondagavond van de maand: genezingsdienst
 • 3e zondagavond van de maand: onderwijsdienst
 • ongeveer 50 externe diensten in Nederland en België
 • training en genezingsdiensten in Curaçao, Bonaire & Suriname
 • training en genezingsdiensten in niet Nederlandstalige landen zoals Tsjechie, Nepal, Hongarije.

Training:

 • 1ste dinsdagavond van de maand: landelijke training
 • discipelschapstraining: 2x per jaar een cyclus van 15 maandagavonden
 • kadertrainingen
 • huwelijkstrainingen

Bijzondere events:

 • conferenties
 • concerten
 • themadagen (jongeren/mannen/vrouwen/ouderen/ondernemers)
 • trainingsseminars
 • zendingsreizen 

Voor 2015 wordt het magazine ‘Wings of Healing’ opgestart, met een oplage van 3x per jaar van 25.000 stuks.

 

Financiële verantwoording:

 1. het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht. Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
 3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek of een andere financieel deskundige. Deze accountant of ander financieel deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Hij/zij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.
 4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
 5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
 
 
Financiële Gegevens:

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Elke 1e en 2e Zondag van de maand genezingsdiensten