Getuigenissen

Getuigenissen - Genezing door Jezus Christus

Bekijk enkele getuigenissen >>

Genezingsdiensten

Wings of Healing

In Marcus 16:18 geeft Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om mensen de handen op te leggen tot genezing. Dit doen wij iedere 1e en 2e Zondag van de maand. U bent van harte welkom!

Privacybeleid Stichting Wings of Healing

Privacy en disclaimer

Stichting Wings of Healing, gevestigd te Warmond, hierna te noemen ‘Wings of Healing’ onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt Wings of Healing gegevens?

Wings of Healing verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.wingsofhealing.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Wings of Healing?

Wings of Healing registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;

 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;

 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of

  verzorgers van minderjarige begunstigers;

 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen

  gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Wings of Healing;

 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

 • (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden m.b.v. onder andere Google Analytics

Gebruik gegevens?

Wings of Healing gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;

 • het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met

  wie Wings of Healing contractuele afspraken gemaakt heeft;

 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de

  vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld

  foto’s die gemaakt zijn tijdens de genezingsdiensten;

 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;

 • intern beheer;

 • het behandelen van geschillen;

 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;

 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • het afstemmen van onze producten en diensten op jouw behoefte.

Doorgifte aan derden

Wings of Healing verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen. Tenzij het gaat om leveranciers die ons ondersteunen in het bedrijfsproces en waar we een Verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.

Wings of Healing kan persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren. In alle gevallen geeft Wings of Healing de leverancier geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

In andere gevallen maakt Wings of Healing geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij Wings of Healing op grond van wettelijke verplichtingen verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging gegevens

Wings of Healing draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Wings of Healing ontvangt.

De website van Wings of Healing

Op de website van Wings of Healing worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om

meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Wings of Healing haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Wings of Healing is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Wings of Healing bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevantie activiteiten. Hoe lang Wings of Healing een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Wings of Healing van belang, omdat Wings of Healing op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar producten en diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per e-mail:

Stichting Wings of Healing Postbus 20
2350 AA Leiderdorp info@wingsofhealing.nl

Wijziging privacyverklaring

Wings of Healing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wings of Healing adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van www.wingsofhealing.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018

Agenda

Wings of Healing

Bekijk onze Agenda

De gemeente

Wings of Healing

Samenkomsten:
Iedere Zondag 10:00 Eredienst
Elke 1e en 2e Zondag van de maand genezingsdiensten