Geloofsbelijdenis van Gemeente Wings of Healing

 • De Bijbel is het volmaakte Woord van God, door de Heilige Geest geïnspireerd (2 Timotheüs 3:16) en het is het fundament van het geloof.
  Het Woord van God is gezaghebbend en bepalend voor alle aspecten van de Gemeente Wings of Healing.
 • God is de schepper van hemel en aarde (Genesis 1:1), want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn (Kolossenzen 1:16)
 • De Bijbel leert: “De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4). God de Vader, God de Zoon – Jezus, en God de Heilige Geest.
 • Jezus, de Zoon van God is als mens naar de aarde gekomen, en uit de maagd Maria geboren (Lukas 1:35; Jesaja 7:14)
 • Alle mensen hebben gezondigd en hebben Gods wetten overtreden (Romeinen 3:23)
 • Verzoening met God, vergeving van zonden en het eeuwig leven kan alleen ontvangen worden door het offer dat Jezus Christus, Gods Zoon en Mensenzoon, als Middelaar bracht aan het kruis van Golgotha (Romeinen 3:21-26).
  Zijn bloed reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).
  Hij is onze gerechtigheid (1 Korinthe 1:30).
  Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven; niemand komt tot God de Vader, dan door Hem! (Johannes 14:6)
  Een ieder moet Jezus persoonlijk aanvaarden als Redder en Verlosser, zich bekeren om opnieuw geboren te worden en Gods Koninkrijk binnen te gaan  (Johannes 3:3).
 • Jezus Christus zegevierde over de dood. Hij heeft alle vijanden en de macht van de duisternis overwonnen, en onder Zijn voeten gesteld (Efeze 1:21). Door Hem zijn wij overwinnaars en zullen wij wandelen in Zijn opstandingskracht.
 • Jezus is teruggegaan naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor ons bidt en pleit (Romeinen 8:34).
 • Op Pinksterdag zond Jezus de Heilige Geest, de Trooster, Helper (Handelingen 2).
  Door de kracht van de Heilige Geest werd de Gemeente één lichaam waar de Geest door gelovigen heenwerkt met macht en gezag, met gaven en bedieningen, om Gods Koninkrijk te bouwen.
 • Christus is het Hoofd, en de Gemeente is het Lichaam van Christus, om dezelfde werken te doen, die Jezus Christus op aarde deed. (Markus 16:15-20).
  De Heilige Geest heeft alle vrijheid om tot de Gemeente te spreken en moet dit  te allen tijde kunnen spreken doen (Openbaringen 2:7).
  Het Woord en de Heilige Geest zullen hierin altijd overeenstemmen.
 • Voor de Heer is allereerst de redding van zonden belangrijk, maar van groot belang is ook bevrijding uit satans macht en genezing van ziel, geest en lichaam (Johannes 7:23).
  Daarom geloven we dat Markus 16:15-20 de opdracht is voor de Gemeente van Jezus Christus.
 • God roept zijn Gemeente tot heiliging (1 Petrus 1:16), tot aanbidding (Johannes 4:23), tot een koninklijk priesterschap en tot getuige (1 Petrus 2:9-10).
 • Jezus zal terugkeren. Allereerst om zijn Gemeente tot Zich te nemen, en daarna om de wereld te oordelen en als Koning te heersen (1Thessalonicenzen 4:13-17/ Openbaringen 20:11-15).
 • God zal zijn plan vervullen voor Zijn uitverkoren volk van Israël (Romeinen 11). Als Israëls val rijkdom betekent voor de wereld, en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel temeer zal hun volheid betekenen (Romeinen 11:12).
 • De universele Gemeente bestaat uit al diegenen die door Jezus, kinderen van God zijn.
 • De plaatselijke Gemeente bestaat uit leden (1 Korinthe 12), die op een bepaalde plaats samen komen volgens Bijbels principe. Die leden zijn discipelen (volgelingen, leerlingen van Jezus)
 • In de Gemeente werkt de vijf-voudige bediening (Efeze 4:11), de gaven van de Heilige Geest (1 Korinthe 12), de genadegaven (Romeinen 12: 3-8) en de vrucht van de Geest (Galaten 5:22)

Voor discipelen (Mattheüs 28:19) geldt:

 

 • dat zij zich eerst bekeren om een gelovige te worden. Dit houdt in: afkeren van de zonde en duisternis en keren tot Jezus. Door Hem te gehoorzamen wordt u een discipel
 • dat zij zich laten dopen (door onderdompeling) om het oude leven te begraven in Christus en op te staan in Zijn opstandingskracht om in een nieuw levens te wandelen (Romeinen 6:3-5)
  De doop completeert en vervuld onze gerechtigheid (Mattheüs 3:15)
 • dat zij ook worden gedoopt met de Heilige Geest, om in Zijn kracht te leven (Handelingen 2:38 / Lukas 3:16)
  Hij wil hen ook de gave geven van het spreken in nieuwe tongen (Markus 16:17)
 • dat zij de Heer gaan dienen, zijn Woord lezen, bidden (spreken met God), de samenkomst bezoeken (zondagdienst, gebedsdienst) (Hebreeën 10:25) en getuigen van Jezus (Handelingen 1:8).
  In de plaatselijke Gemeente zet een discipel zich in, en brengt hij zijn/haar offers.
  Maleachi 3:8 leert dat de tienden (10% van de inkomsten) in Gods huis gebracht zullen worden.
 • dat zij achter de visie van de Gemeente staan en achter diegenen die de Heer heeft aangesteld als leiding (de oudsten, diakenen en de bedieningen die in de Gemeente zijn). Ieder lid is belangrijk (Efeze 4:15-16) en discipelen respecteren en dienen elkaar als leden en als Gods familie.
  Problemen worden op Bijbelse wijze met de liefde van de Heer opgelost.

  Wilt u deel worden van de Wings of Healing Gemeente?

  • dan moet u een discipel zijn van Jezus Christus, zoals beschreven in bovenstaande punten.
  • als u deel uitmaakt van de Wings of Healing Gemeente, heeft u recht op pastorale hulp en zorg en de mogelijkheden die de Gemeente faciliteert om uzelf (door onderwijs) geestelijk te ontwikkelen.
  • dan is er altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de leiding van de Gemeente!