ANBI

Stichting Wings of Healing  |  Oprichtingsdatum: 8 mei 2013

Stichting Wings of Healing is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw Giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belasting. RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8527 84 764

Adres kantoor & samenkomsten:

Veerpolder 6a
2361 KV Warmond

Accountant:

AMGH Accountancy
Mevr. A.M. Gelderblom-Hidding RA
Westerweg 60-62
1852 AK Heiloo
www.amgh.nl

Notaris:

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen
mr. B. Bronkhorst
Wolterbeeklaan 3
7361 ZD Beekbergen
www.blankhartbronkhorst.nl

Doelstellingen:

 • De stichting heeft als doel: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging; alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • Het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.
 • Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis bieden.
 • Geestelijk opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van cursussen en opleidingen.
 • Verspreiding van lectuur en audiovisuele middelen.
 • Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.
 • Het verzorgen van televisie, radio- en internetuitzendingen.
 • Het gebruik maken van sociale media, het opzetten van projecten in binnen- en buitenland.
 • Het stichten en ondersteunen van gemeenten in binnen- en buitenland.
 • Het ondersteunen van de genezingsbediening welke ten doel heeft de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging.
 • De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de Stichting

Hoofdlijnen beleidsplan


Bestuurders

De heer A.R. Lefeu (voorzitter)
De heer G.J. Niezink (secretaris)
De heer R.J.T. Zijlstra (penningmeester)

Beloningsbeleid

 • Bestuur: alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel: eigen salarisregeling

Actueel Programma

 • De lokale gemeente heeft een wekelijks programma:
 • zondagmorgen: eredienst met kinderwerk
 • 1ste en 2de zondagavond van de maand: genezingsdienst
 • maandagavond: trainingen
 • woensdagavond: gebedsdienst
 • vrijdag- & zaterdagavond: tiener en jeugd bijeenkomsten & speciale events
 • zaterdagmorgen: evangelisatie

Bijzondere events

 • ‘Meet, Greet & Eat’
 • Conferenties
 • Concerten
 • Themadagen (jongeren/mannen/vrouwen/ouderen/ondernemers)
 • Trainingsseminars
 • Zendingsreizen

Financiële verantwoording

 • het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
 • Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht. Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
 • De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek of een andere financieel deskundige. Deze accountant of ander financieel deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Hij/zij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.
 • De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
 • De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Financiële Gegevens