Wat geloven wij

 • De Bijbel is het volmaakte Woord van God, door de Heilige Geest geïnspireerd (2 Timotheüs 3:16) en het is het fundament van het geloof. 
  Het Woord van God is gezaghebbend en bepalend voor alle aspecten van de Gemeente Wings of Healing.
 • God is de schepper van hemel en aarde (Genesis 1:1), want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn (Kolossenzen 1:16)
 • De Bijbel leert: “De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4). God de Vader, God de Zoon – Jezus, en God de Heilige Geest.
 • Jezus, de Zoon van God is als mens naar de aarde gekomen, en uit de maagd Maria geboren (Lukas 1:35; Jesaja 7:14)
 • Alle mensen hebben gezondigd en hebben Gods wetten overtreden (Romeinen 3:23)
 • Verzoening met God, vergeving van zonden en het eeuwig leven kan alleen ontvangen worden door het offer dat Jezus Christus, Gods Zoon en Mensenzoon, als Middelaar bracht aan het kruis van Golgotha (Romeinen 3:21-26).
  Zijn bloed reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).
  Hij is onze gerechtigheid (1 Korinthe 1:30).
  Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven; niemand komt tot God de Vader, dan door Hem! (Johannes 14:6)
  Een ieder moet Jezus persoonlijk aanvaarden als Redder en Verlosser, zich bekeren om opnieuw geboren te worden en Gods Koninkrijk binnen te gaan (Johannes 3:3).
 • Jezus Christus zegevierde over de dood. Hij heeft alle vijanden en de macht van de duisternis overwonnen, en onder Zijn voeten gesteld (Efeze 1:21).
  Door Hem zijn wij overwinnaars en zullen wij wandelen in Zijn opstandingskracht.
 • Jezus is teruggegaan naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor ons bidt en pleit (Romeinen 8:34).
 • Op Pinksterdag zond Jezus de Heilige Geest, de Trooster, Helper (Handelingen 2).
  Door de kracht van de Heilige Geest werd de Gemeente één lichaam waar de Geest door gelovigen heenwerkt met macht en gezag, met gaven en bedieningen, om Gods Koninkrijk te bouwen.
 • Christus is het Hoofd, en de Gemeente is het Lichaam van Christus, om dezelfde werken te doen, die Jezus Christus op aarde deed. (Markus 16:15-20).
  De Heilige Geest heeft alle vrijheid om tot de Gemeente te spreken en moet dit te allen tijde kunnen spreken doen (Openbaringen 2:7).
  Het Woord en de Heilige Geest zullen hierin altijd overeenstemmen.
 • Voor de Heer is allereerst de redding van zonden belangrijk, maar van groot belang is ook bevrijding uit satans macht en genezing van ziel, geest en lichaam (Johannes 7:23).
  Daarom geloven we dat Markus 16:15-20 de opdracht is voor de Gemeente van Jezus Christus.
 • God roept zijn Gemeente tot heiliging (1 Petrus 1:16), tot aanbidding (Johannes 4:23), tot een koninklijk priesterschap en tot getuige (1 Petrus 2:9-10).
 • Jezus zal terugkeren. Allereerst om zijn Gemeente tot Zich te nemen, en daarna om de wereld te oordelen en als Koning te heersen (1Thessalonicenzen 4:13-17/ Openbaringen 20:11-15).
 • God zal zijn plan vervullen voor Zijn uitverkoren volk van Israël (Romeinen 11). Als Israëls val rijkdom betekent voor de wereld, en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel temeer zal hun volheid betekenen (Romeinen 11:12).
 • De Gemeente bestaat uit al diegenen die door Jezus, kinderen van God zijn. Als volgelingen en leerlingen van Jezus komen we op een bepaalde plaats samen volgens Bijbels principe. (Hebreeën 10:25)
 • In de Gemeente werkt de vijf-voudige bediening (Efeze 4:11), de gaven van de Heilige Geest (1 Korinthe 12), de genadegaven (Romeinen 12: 3-8) en de vrucht van de Geest (Galaten 5:22)