Wie zijn wij

De Wings of Healing in Warmond is een huis van genezing waar mensen met een geestelijke of lichamelijke nood welkom zijn. In Hebreeën 13 vers 8 staat dat Jezus Christus gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid Dezelfde is en Psalm 100 vers 5 zegt dat Zijn trouw van generatie op generatie is. Iedere 1e en 2e zondagavond van maand om 19:00 uur organiseren wij daarom de genezingsdiensten.

De genezingsdiensten in Warmond
De genezingsdiensten worden gekenmerkt door een liefdevolle atmosfeer waar bezoekers zich welkom en geliefd voelen. De verhalen van mensen die in deze diensten genezen zijn van klachten zoals o.a. hartfalen, artrose en oogkwalen, zijn bemoedigend. Door de zalving van de Heilige Geest op deze avonden ontvangt men niet alleen lichamelijk herstel, maar ook herstel voor het leed dat daar vaak mee gepaard gaat. In Psalm 135 vers 3 staat dat lieflijkheid verbonden is aan Zijn Naam. Wat niet aan de buitenkant te zien is, ziet Jezus wel en op lieflijke wijze neemt Hij de pijn weg en herstelt Hij de mens compleet.

Het hart van Jezus
In Markus 1:41 lezen we dat Jezus met innerlijke ontferming naar de melaatse man keek. Jezus was in diepst van Zijn hart emotioneel geraakt en alles wat Hij deed was uit liefde. Liefde voor onze Hemelse Vader en de medemens is ook de drijfveer van onze bediening.

Liefde is de drijfveer van de bediening

Wings of Healing is een multiculturele kerk vol passie waar mensen zich ontwikkelen en getraind worden in de kracht van Gods Woord om impact op hun omgeving te hebben. Een van de Bijbelse principes die de Wings of Healing kenmerkt, delen we hier graag. Paulus gaf in 2 Timotheüs 2 vers 1 en 2 de volgende opdracht: “U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”

Paulus leert Timotheüs een belangrijke grondbeginsel om de zegeningen van Gods Koninkrijk, waaronder de geestesgaven en de bedieningen, toe te vertrouwen aan trouwe gelovigen. Dit principe wordt in praktijk gebracht als teamleden van de Wings of Healing die zijn getraind door evangelist Jan Zijlstra, bidden voor de zieken, want dit is niet alleen voorbehouden aan de pastor of prediker. Wij ontvangen dan ook getuigenissen van genezing nadat teamleden met de zieken hebben gebeden in die machtige Naam van Jezus. Zo zien we maar, het is niet een mens die geneest maar onze Heere Jezus, Prijs de Heer!

De gemeente in Warmond
In Mattheus 18 verzen 19 en 20 staat een mooie belofte: “Als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen van Mijn Vader, Die in de Hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” We zien dat onze Heere Jezus op hartverwarmende en indrukwekkende wijze precies weet wat een mens nodig heeft. Mensen worden bevestigd in hun identiteit als zoon of dochter van God, en weten zich geliefd door onze Hemelse Vader.

Filippenzen 2:3

“maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf”

Het Koninkrijk van God is een Koninkrijk van eer waar wij eervol met elkaar omgaan in woord en daad. Waar we elkaar zien door de ogen van Jezus en waar ruimte is voor groei en ontwikkeling. Daarom leert Paulus ons in Filippenzen 2 vers 3: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.” Dit Bijbelvers hebben wij als gemeente hoog in het vaandel staan.

Erediensten op zondag 10 uur
De erediensten hebben een open en vriendelijk karakter waar iedereen in liefde gewaardeerd wordt en waar men zich thuis mag voelen. Deze diensten worden gekenmerkt door zang en aanbidding en een krachtige Woordverkondiging die herstel, genezing en verlossing in mensenlevens teweegbrengt. Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrouwen- en mannendagen
Twee keer in het jaar wordt een dag speciaal voor de vrouwen en een dag speciaal voor de mannen georganiseerd. Een evenment waar ontmoeting centraal staat, leuke activiteiten gehouden worden en samen gegeten wordt. Dit alles in een gemoedelijke sfeer van gezelligheid en plezier. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen, ook als je niet gelovig bent of nooit in de kerk geweest bent.

Meet, Greet & Eat
Lees hier alles over Meet, Greet & Eat. 

Kinderkerk & jongerenwerk
Enthousiaste kinderwerkers zorgen altijd voor een feestje voor de kinderen. Op speelse wijze worden Bijbelverhalen verteld. Er worden liedjes gezongen, spelletjes gedaan en altijd weer leuke werkjes of tekeningen gemaakt om mee naar huis te nemen. Met de jongeren ondernemen we leuke activiteiten.

Wil je meer weten over de diensten van de Wings of Healing?
Kom, maak een van deze diensten mee en neem gerust anderen mee.
Wij zien naar je uit en wensen jou Gods zegen toe!